Volumetrické displeje, závan budúcnosti

Poz­ná­me to zo sci-fi fil­mov. Ho­log­ra­my pos­táv tan­cu­jú­ce na pó­diu. Ov­lá­da­cie pr­vky po­čí­ta­ča pre­miet­nu­té rov­no do vzdu­chu. Sku­toč­ná ob­ra­zo­vá imi­tá­cia 3D ob­jek­tov pria­mo v pries­to­re je snom vý­vo­já­rov už de­sať­ro­čia. V akom sta­ve je vý­voj tých­to za­ria­de­ní dnes a ke­dy sa doč­ká­me dos­tup­ných kon­co­vých za­ria­de­ní?

Slo­víč­ko 3D sa na nás v pos­led­ných ro­koch va­lí z kaž­dé­ho ro­hu. Kým v mno­hých oh­ľa­doch, ako nap­rík­lad pri 3D tla­čiar­ňach a pri 3D ske­ne­roch, vy­jad­ru­je sku­toč­ný stav ve­ci, v prí­pa­de ob­ra­zo­vých tech­no­ló­gií vy­tvá­ra ne­jed­né­mu člo­ve­ku na ja­zy­ku tr­pkú prí­chuť. Ob­ra­zo­vý 3D ošiaľ, kto­rý sa udial na za­čiat­ku de­ká­dy či už v ob­las­ti TV, mo­ni­to­rov, ale­bo kín, veľ­mi rých­lo vy­pr­chal. Vr­chol pre­da­jov 3D TV nas­tal v ro­ku 2012 a od­vte­dy kle­sá, pri­čom ich pre­da­je bo­li čas­to ži­ve­né len tým, že vy­ššie mo­de­ly TV sa bez tej­to tech­no­ló­gie ne­da­li ani kú­piť (prav­da­že, ma­ji­teľ ten­to re­žim nás­led­ne ne­mu­sí pou­ží­vať). Mno­ho ľu­dí tou­to tech­no­ló­giou opovr­hu­je pre ne­po­hodl­né no­se­nie dopl­nko­vých oku­lia­rov, čas­to ot­ras­ný „3D efekt", pri­po­mí­na­jú­ci di­orá­mu zlo­že­nú z dvoch či troch plo­chých vrs­tiev, a v ne­pos­led­nom ra­de ta­kis­to pre bo­les­ti hla­vy, de­zo­rien­tá­ciu či ne­voľ­nosť, kto­ré mô­žu u ne­ma­lé­ho per­cen­ta osôb nas­tať už po pár mi­nú­tach sle­do­va­nia. Chvá­le­nie sa tech­no­ló­giou 3D na vý­sta­vách a pri pred­vá­dza­ní dra­hých mo­de­lov TV rých­lo vy­šlo z mó­dy a dnes sa vý­rob­co­via za­me­ra­li pre­dov­šet­kým na 4K a v niek­to­rých prí­pa­doch aj na 8K roz­lí­še­nia, kto­ré sú pre mno­hých ľu­dí ove­ľa väč­šie lá­kad­lo.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter