Chcete zefektívniť on-line marketing? Analyzujte jeho reálny dosah na biznis.

Webo­vé strán­ky už dáv­no pres­ta­li pl­niť fun­kciu akej­si nás­ten­ky, kde in­for­má­cie prú­dia len jed­ným sme­rom - k náv­štev­ní­ko­vi. Vďa­ka tech­no­ló­giám je to zdroj cen­ných in­for­má­cií o tr­hu, o zá­kaz­ní­koch, ich pot­re­bách, mož­nos­tiach. Tie­to in­for­má­cie však tre­ba cie­le­ne sle­do­vať a ana­ly­zo­vať.

V sú­vis­los­ti s webo­vý­mi ana­lý­za­mi však ne­ho­vo­rí­me len o webo­vých strán­kach. Inter­net pri­ná­ša viac mož­nos­tí, ako ko­mu­ni­ko­vať s tr­hom, nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych sie­tí, newslet­te­rov, mai­lin­gov a po­dob­ne. To zna­me­ná ďal­šie dá­to­vé zdro­je do in­for­mač­nej infra­štruk­tú­ry. Na to už štan­dar­dné a bez­plat­ne dos­tup­né nás­tro­je na ana­lý­zy webov či so­ciál­nych sie­tí nes­ta­čia, je to par­ke­ta pre tech­no­ló­gie da­ta dis­co­ve­ry.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter