BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami

Zda­lo by sa, že tech­no­lo­gic­ký vý­voj za­ria­de­ní pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov krá­ča svo­jím po­ma­lým, mar­ke­tin­go­vo dob­re vy­po­čí­ta­ným kro­kom a nič prev­rat­né sa ne­chys­tá. Po des­kto­poch a no­te­boo­koch sa bež­nou „ko­mo­di­tou" stá­va­jú už aj smar­tfó­ny a tab­le­ty, kto­ré vý­ko­no­vo a fun­kčne us­po­ko­ja väč­ši­nu všet­kých bež­ných po­žia­da­viek „ga­me­rov" aj „kra­va­ťá­kov" a dos­tup­né sú už aj pre ce­no­vo cit­li­vé­ho zá­kaz­ní­ka. In­te­li­gen­tné ho­din­ky sa za­tiaľ veľ­mi nep­re­sa­di­li naj­mä pre ma­lú vý­drž na ba­té­riu a tuč­nú ce­nov­ku, rov­na­ko aj vir­tuál­ne hel­my či oku­lia­re s roz­ší­re­nou reali­tou ty­pu Goog­le Glass stá­le eš­te len ča­ka­jú na svoj deň D.

Sa­moz­rej­me, nez­na­me­ná to, že vý­voj stag­nu­je a nie je o čom pí­sať, za­ují­ma­vú ob­lasť pred­sta­vu­jú napr. za­ob­le­né ultra­ši­ro­kouh­lé dis­ple­je s po­me­rom 21:9 a vy­so­kým roz­lí­še­ním či mi­nia­túr­ne po­čí­ta­če Win­tel vo veľ­kos­ti kľú­ča USB ty­pu Com­pu­te Stick, kto­ré mô­žu po­su­núť spô­sob vy­uží­va­nia po­čí­ta­čov na vy­ššiu úro­veň. A je ko­pec ďal­ších gad­ge­tov a vy­chy­tá­vok, o kto­rých je ra­dosť pí­sať. Vý­voj dra­ma­tic­ky nap­re­du­je aj v mno­hých iných ob­las­tiach, napr. v ro­bo­ti­ke, ume­lej in­te­li­gen­cii, na­no­tech­no­ló­giách či vý­vo­ji no­vých ma­te­riá­lov so „su­per­he­ro" vlas­tnos­ťa­mi, ho­ci ich do­sah na ži­vot bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa či ce­lej spo­loč­nos­ti za­tiaľ nie je až ta­ký vi­di­teľ­ný. Či ta­ký zá­sad­ný, ako bol napr. prí­chod osob­ných po­čí­ta­čov či inter­ne­tu, kto­ré úpl­ne zme­ni­li náš pra­cov­ný aj osob­ný ži­vot. Na ho­ri­zon­te uda­los­tí sa však čr­ta­jú kon­tú­ry no­vej vl­ny tran­sfor­mač­ných ino­vá­cií, kto­rá by ta­ká zá­sad­ná moh­la byť.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov by ňou mal byť fe­no­mén inter­ne­tu ve­cí - IoT (Inter­net of Thing), kto­rý by mal umož­niť in­teg­ro­vať do aké­ho­koľ­vek pro­duk­tu mi­nia­túr­ne sní­ma­če, CPU, sof­tvér a pri­po­jiť ho na inter­net. Dopl­ne­ním o ana­lý­zu zoz­bie­ra­ných dát a ak­čné čle­ny, kto­ré do­ká­žu za­bez­pe­čiť pot­reb­nú zme­nu sle­do­va­ných pa­ra­met­rov (napr. oto­čiť ven­til), vzni­ká me­ga­sieť auto­ma­tic­ky re­gu­lo­va­ných sys­té­mov, vno­re­ná do kaž­dej ob­las­ti náš­ho ži­vo­ta, kto­rá úpl­ne zme­ní spô­sob, ako fun­gu­jú ľu­dia, pod­ni­ky a ce­lé spo­loč­nos­ti. Všet­ky pot­reb­né kom­po­nen­ty, ako mi­nia­tu­ri­zo­va­ná ria­dia­ca elek­tro­ni­ka, sní­ma­če, ak­čné čle­ny, sof­tvér a ko­mu­ni­kač­ná sieť, sú už k dis­po­zí­cii, ale sa­ma zme­na sa pod­ľa ana­ly­ti­kov pre­ja­ví až o 10 či 20 ro­kov. Ale keď prí­de, bu­de to riad­na šu­pa.

Všet­ky mož­nos­ti, sú­vis­los­ti a do­sa­hy - či už po­zi­tív­ne, ale­bo tie dru­hé - si te­raz asi ani ne­vie­me cel­kom pred­sta­viť. Z tých, kto­ré si vie­me, je to napr. ha­va­rij­né pois­te­nie pod­ľa štý­lu jaz­dy. Pois­ťov­ne mô­žu ne­chať do au­ta na­mon­to­vať jed­no­du­ché za­ria­de­nie, fun­kčne veľ­mi po­dob­né smar­tfó­nu, kto­ré do­ká­že za­zna­me­ná­vať naj­az­de­né ki­lo­met­re, št­ýl ria­de­nia, dop­rav­nú si­tuáciu v oko­lí au­ta a na zá­kla­de za­zna­me­na­ných dát vy­hod­no­tiť šo­fé­ra ako ri­zi­ko­vé­ho pi­rá­ta či pred­ví­da­vé­ho pro­fí­ka a pod­ľa to­ho mu aj in­di­vi­duál­ne nas­ta­viť vý­šku pois­tky. Zís­ka­va­jú na tom všet­ci, pois­ťov­ňa zná­ša men­šie ri­zi­ko a dob­rý šo­fér pla­tí niž­šiu pois­tku. A ha­zar­dér si mu­sí za svoj št­ýl jaz­dy „br­zda-plyn" prip­la­tiť ri­zi­ko­vý príp­la­tok. Ho­ci ča­som mož­no ani to ne­bu­de tre­ba. V rám­ci EÚ exis­tu­je pro­jekt „di­aľ­ko­vé­ho za­sta­ve­nia" áut, kto­ré sa má in­šta­lo­vať na všet­ky vo­zid­lá. Umož­ní po­lí­cii v prí­pa­de po­doz­re­nia ale­bo už pria­mo pri pre­nas­le­do­va­ní uni­ka­jú­ce­ho zlo­čin­ca vy­pnúť mo­tor au­ta na di­aľ­ku. Pro­jekt je schvá­le­ný a za­ria­de­nie by sa moh­lo stať po­vin­ným pre všet­ky no­vé au­tá už do kon­ca toh­to de­sať­ro­čia. Je cel­kom mož­né, že sa ča­som pre­sa­dí aj kon­cept po­li­caj­né­ho mo­ni­to­ro­va­nia štý­lu jaz­dy a dodr­žia­va­nia dop­rav­ných pred­pi­sov. Na kon­ci me­sia­ca by tak kaž­dý šo­fér dos­tal súhrn­ný re­port o prek­ro­če­ní rých­los­ti, pre­jaz­doch na oran­žo­vú či zlom par­ko­va­ní. Aj spo­lu s fak­tú­rou na úh­ra­du po­ku­ty...

No­to­ric­ky zná­me prík­la­dy IoT sú chlad­nič­ky, kto­ré si sa­my ob­jed­ná­va­jú zá­so­by. Ok­rem pro­pa­go­va­né­ho kom­for­tu, aby do­ma bo­li vždy zá­klad­né pot­ra­vi­ny ako mlie­ko, va­jíč­ka, chlieb a pod., to má aj dru­hý a vý­znam­nej­ší efekt - do do­mác­nos­ti sa bu­dú ku­po­vať pot­ra­vi­ny pod­ľa sku­toč­nej pot­re­by, a nie do zá­so­by. Čas­to sa to­tiž nes­pot­re­bu­jú a po­tom sa po zá­ru­ke vy­ho­dia. Rov­na­ko aj reš­tau­rá­cie, ho­te­ly či pre­daj­ne pot­ra­vín ob­jed­ná­va­jú to­var pod­ľa veľ­mi hru­bé­ho od­ha­du. Pod­ľa jed­nej šta­tis­ti­ky sa len v USA tak­to roč­ne vy­ho­dí až 40 % pot­ra­vín. Skús­te si pred­sta­viť tú hro­ma­du ham­bur­ge­rov, hra­nol­če­kov, stea­kov a cookies, kto­rá by sa tak­to da­la ušet­riť.

Rov­na­ko mo­ni­to­ro­va­nie bio­che­mic­kých pa­ra­met­rov cez sní­ma­če roz­mies­tne­né na te­le ale­bo v ži­vot­nom pries­to­re (kú­peľ­ňa, WC, pos­teľ) do­ká­že z po­tu, dy­chu, te­les­ných te­ku­tín, te­pu, tla­ku, tep­lo­ty, povr­cho­vé­ho na­pä­tia ko­že atď. uro­biť ana­lý­zu zdra­vot­né­ho sta­vu, upo­zor­ňo­vať na kri­tic­ké hod­no­ty a pre­dísť tak prí­pad­ným akút­nym sta­vom a cho­ro­bám eš­te dáv­no pred­tým, než vznik­nú. Ok­rem vy­ššej kva­li­ty ži­vo­ta má ta­ký­to pre­ven­tív­ny prís­tup aj vý­raz­ný eko­no­mic­ký do­sah.

IoT bu­de mať ma­sív­ne up­lat­ne­nie v mno­hých od­vet­viach, ako je poľ­no­hos­po­dár­stvo, prie­my­sel­ná vý­ro­ba, in­te­li­gen­tné ria­de­nie vy­ku­ro­va­nia, os­vet­le­nia atď. Pri­ne­sie vý­raz­ne efek­tív­nej­šie vy­uží­va­nie zdro­jov, eli­mi­ná­ciu ri­zi­ko­vých sta­vov, pres­nej­šie ria­de­nie pro­ce­sov, okam­ži­té od­stra­ňo­va­nie po­rúch a vy­ššiu kva­li­tu a kom­fort ži­vo­ta. Na dru­hej stra­ne bu­de ta­ká­to tes­nej­šia in­teg­rá­cia ľud­stva s tech­no­ló­gia­mi zna­me­nať väč­šiu stra­tu súk­ro­mia, je­ho väč­šiu kon­tro­lu spo­je­nú s mož­nos­ťou jej zneu­ži­tia a ne­po­rov­na­teľ­ne väč­šie bez­peč­nos­tné ri­zi­ká z hľa­dis­ka in­filtrá­cie s deš­truk­čným či vy­die­rač­ským úmys­lom. Tak­že ak bu­de prí­chod IoT nao­zaj ta­ké tsu­na­mi, za aké ho ana­ly­ti­ci po­va­žu­jú, tre­ba sa naň dôk­lad­ne prip­ra­viť, má­me na to eš­te pár ro­kov čas.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BLO­GY: IoT – Prip­rav­te sa na prí­chod tsu­na­mi
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá. čítať »
 
BLO­GY: Z re­dak­čnej ku­chy­ne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme. čítať »
 
BLO­GY: Ho­mo sa­piens bio­nic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu. čítať »
 
BLO­GY: Ume­lá in­te­li­gen­cia – hra so zá­pal­ka­mi
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly. čítať »
 
BLO­GY: Po­čí­ta­čo­vé hry ako tre­na­žér ži­vo­ta II. – ná­vod na pre­ži­tie :-)
Často mám pocit, že život je len dokonalá počítačová hra s „vymakanou" grafikou, spätnou väzbou a ďalšími neviditeľnými technológiami v pozadí. čítať »
 
BLO­GY: Pri­chá­dza bu­dúc­nosť. Sme na ňu prip­ra­ve­ní?
Asi každá predchádzajúca generácia ľudstva bola presvedčená, že to „jej" obdobie bolo z hľadiska vedecko-technického pokroku civilizácie to najzaujímavejšie, najprevratnejšie, najpokrokovejšie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter