Klávesnica Genius KB-G200

Her­né klá­ves­ni­ce spra­vid­la sto­ja vý­raz­ne viac ako tie oby­čaj­né. Ge­nius KB-G200 os­lo­vu­je fa­nú­ši­kov hier, kto­rí nep­lá­nu­jú či ne­mô­žu in­ves­to­vať ve­ľa, no pred­sa by chce­li vlas­tniť znač­ko­vú her­nú klá­ves­ni­cu, kto­rá má št­ýl.


Prís­luš­nosť k trie­de dá­va naj­avo prá­ve svo­jím dy­na­mic­kým di­zaj­nom s os­trý­mi hra­na­mi, zdr­sne­ným povr­chom a čer­ve­ný­mi klá­ves­mi WASD a šíp­ka­mi, kto­ré sa zvy­čaj­ne pou­ží­va­jú v hrách na po­hyb. Ne­chý­ba al­ter­na­tív­na mož­nosť tie­to klá­ve­sy za­me­niť za kla­sic­ké čier­ne. V praxi sa nám uká­za­lo, že čer­ve­né klá­ve­sy ma­jú vý­znam skôr pre her­né­ho za­čia­toč­ní­ka, keď­že pri svet­le ich skú­se­ný hráč vie náj­sť in­štin­ktív­ne a v tme vi­di­teľ­né nie sú. Oča­ká­vať pod­svie­te­nie v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii by bo­lo ne­mies­tne. Čo sme však oce­ni­li, je od­ol­nosť pro­ti te­ku­ti­nám, kto­rá sa zí­de, po­kiaľ ste zvyk­nu­tí pri hra­ní kon­zu­mo­vať ná­po­je (po­cho­pi­teľ­ne, že od­ol­nosť sa tý­ka iba nes­la­de­ných ná­po­jov). Klá­ves­ni­ca má re­la­tív­ne vy­so­ký zdvih klá­ve­sov, čo sa nám sub­jek­tív­ne zda­lo v po­riad­ku. Jej hluč­nosť je prie­mer­ná a po­rov­na­teľ­ná s bež­ný­mi klá­ves­ni­ca­mi, ale la­se­ro­vá pot­lač klá­ve­sov, kto­rá za­ru­ču­je nez­ma­za­teľ­nosť ich po­pi­sov, je veľ­ká vý­ho­da nie­len pri čas­tom pou­ží­va­ní. Oce­ni­li by sme pár prog­ra­mo­va­teľ­ných fun­kčných klá­ve­sov, prí­pad­ne mož­nosť ov­lá­dať hla­si­tosť zvu­ko­vé­ho vý­stu­pu, no s oh­ľa­dom na extrém­ne níz­ku ce­nu sa dá ho­vo­riť o pri­ja­teľ­nom kom­pro­mi­se. KB-G200 asi os­lo­ví hlav­ne ne­ma­jet­nú mlá­dež, no vie­me si ju pred­sta­viť aj ako mož­nosť k lac­né­mu PC, kto­ré je pri­már­ne pou­ží­va­né inak, no príl­eži­tos­tne i na hry. Hmot­nosť je mi­ni­mál­na a roz­me­ry kom­pak­tné, klá­ves­ni­ca sa te­da zmes­tí na kto­rý­koľ­vek stôl.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter