Prenosný router D-Link DWR-932

To­to za­ria­de­nie vy­uži­je­te, ak vlas­tní­te SIM kra­tu s pred­pla­te­ným dá­to­vým pau­šá­lom niek­to­ré­ho z ope­rá­to­rov. Ak sa pý­ta­te, na čo je dob­ré, keď z bež­né­ho smar­tfó­nu sa dá po­ľah­ky vy­tvo­riť Wi-Fi hot­spot, uve­die­me prík­la­dy.

Vlas­tní­te te­le­fón s jed­nou SIM kar­tou, no vý­hod­nej­ší dá­to­vý pau­šál má­te na dru­hej. Pot­re­bu­je­te pri­po­jiť via­ce­ro za­ria­de­ní k Wi-Fi, nap­rík­lad na do­vo­len­ke, no váš smar­tfón to nez­vlád­ne, prí­pad­ne chce­te šet­riť je­ho ba­té­riu. Ale­bo chce­te pok­ryť sig­ná­lom Wi-Fi pries­tor v bu­do­ve či mi­mo nej, kde by to inak ne­bo­lo mož­né. Vy­uži­tí je množ­stvo. Vďa­ka kom­pak­tné­mu vy­ho­to­ve­niu a hmot­nos­ti iba 77 gra­mov je rou­ter skve­lý na pre­ná­ša­nie, zmes­tí sa aj do vrec­ka ko­še­le. Náj­de­te tu iba tla­čid­lo na­pá­ja­nia a pri­po­je­nia WPS. Za­bu­do­va­ný dis­plej je sku­toč­ne mi­nia­túr­ny. Dis­po­nu­je všet­ký­mi pot­reb­ný­mi pik­tog­ra­ma­mi, no mu­sí­te sa im dob­re pri­zrieť, aby ste ich roz­lúš­ti­li. Fun­kcie sa prak­tic­ky zho­du­jú s bež­ným rou­te­rom, a tak tu náj­de­te i fi­rewall a šif­ro­va­nie WPA/WPA2. Čo sa tý­ka hmot­nos­ti, väč­ši­nu z nej tvo­rí Li-Ion aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 2020 mAh, pod kto­rým sa skrý­va port na kla­sic­kú veľ­kú SIM kar­tu. Vý­ho­da je pod­po­ra 4G LTE, čo zna­me­ná rých­losť sťa­ho­va­nia do 150 Mbit/s, a tak v pod­sta­te po­mo­cou mo­bil­nej sie­te do­ká­že­te vy­tvo­riť rých­lu pre­nos­nú sieť Wi-Fi. Za­ria­de­nie sa zhod­ne s OS Win­dows 7 a 8, Mac OS X 10.6 a vy­šším a Li­nux 2.6.x. Na­bí­ja­nie a nas­ta­ve­nie je rie­še­né por­tom mic­roUSB. D-Link DWR-932 je ši­kov­ný nás­troj s množ­stvom mož­nos­tí vy­uži­tia, ško­da len to­ho men­šie­ho dis­ple­ja, nut­nos­ti vy­brať ba­té­riu pri za­su­nu­tí SIM kar­ty a re­la­tív­ne vy­ššej ce­ny.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter