NAS Synology DS214play

Do­má­ce strea­mo­va­cie mi­ni­server­y NAS sa te­šia čo­raz väč­šej ob­ľu­be. Spo­loč­nosť Syn­olo­gy sa sna­ží mo­de­lom DS214play vy­tvo­riť uni­ver­zál­ny pro­dukt.

Pre­čí­ta vo va­šej do­má­cej ale­bo fi­rem­nej sie­ti dá­ta tak­mer z aké­ho­koľ­vek mé­dia a sprís­tup­ní ich na tak­mer akom­koľ­vek za­ria­de­ní vrá­ta­ne Sam­sung TV, App­le TV či Goog­le Chro­me­cast. Pod­po­ro­va­né sú plat­for­my Win­dows, Mac a Li­nux. Ani v ob­las­ti clou­du by ste zrej­me ne­naš­li služ­bu, kto­rú ten­to NAS ne­pod­po­ru­je. Sa­moz­rej­mé sú Goog­le Dri­ve, OneD­ri­ve, Box či Drop­box. Fy­zic­ký zá­klad tvo­rí dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor od In­te­lu a 1 GB RAM. Inter­ne pod­po­ru­je dva pev­né dis­ky, kto­rých in­šta­lá­cia je otáz­ka pár se­kúnd, ak vie­te, čo má­te ro­biť. Ak nie, po­mô­že vám pril­ože­ný ob­ráz­ko­vý ná­vod  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter