Cisco WAP 371

Prís­tu­po­vý bod WAP 371 sa za­me­ria­va na roz­de­le­nie bez­drô­to­vej ko­nek­ti­vi­ty v pros­tre­dí men­ších fi­riem.

Ide sí­ce o jed­no­du­ché za­ria­de­nie, no spĺňa oča­ká­va­né po­žia­dav­ky, ok­rem iné­ho aj pod­po­rou gi­ga­bi­to­vé­ho eter­ne­tu a bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia do rých­los­ti 1300 Mb/s v pás­mach 2,4 aj 5 GHz. Ko­nek­ti­vi­tu mož­no roz­de­liť maximál­ne pre 8 pou­ží­va­te­ľov, čo pre men­šie spo­loč­nos­ti pos­ta­čí. Je tu mož­nosť pou­žiť aj zá­chyt­ný por­tál na za­bez­pe­če­ný hos­ťov­ský prís­tup s nas­ta­ve­ním pou­ží­va­teľ­ských práv. Vďa­ka to­mu mô­že­te za­ria­de­nie vy­užiť, aj po­kiaľ chce­te za­bez­pe­čiť prís­tup k inter­ne­tu klien­tom a náv­štev­ní­kom va­šej fir­my po­mo­cou auten­ti­fi­ká­cie. Pou­ži­té šif­ro­va­nie je štan­dar­dné, pod­po­ru­je pro­to­ko­ly WPA a WPA2. Sú­čas­ťou ba­le­nia je CD s do­ku­men­tá­ciou a dr­žiak, kto­rý umož­ňu­je uchy­te­nie za­ria­de­nia na ste­nu či strop. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter