Asus Zenfone 2

Vlaj­ko­vý mo­del Zen­fo­ne 2 (mo­del ZE551ML) od Asu­su do­ka­zu­je, že aj fir­my etab­lo­va­né ako vý­rob­co­via po­čí­ta­čov mô­žu za­mie­šať kar­ty na tr­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov. Hlav­ný­mi lá­kad­la­mi no­vé­ho mo­de­lu sú 4 GB pa­mä­te RAM, vý­kon­ný čip od In­te­lu a v ne­pos­led­nom ra­de vý­hod­ná ce­na.

Rých­le na­bí­ja­nie

Pri vy­ba­ľo­va­ní Zen­fo­nu 2 vás prav­de­po­dob­ne prek­va­pia roz­me­ry na­bí­jač­ky, kto­rá má veľ­kosť ty­pic­kú pre tab­le­ty. Má to však svoj účel. Na­bí­jač­ka je schop­ná do­dať te­le­fó­nu s im­ple­men­to­va­nou tech­no­ló­giou Boos­tMas­ter prúd až 2 A, čo pos­ta­ču­je na to, aby ste ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 3000 mAh na­bi­li na úro­veň 60 % za 39 mi­nút. Ta­ká­to na­bí­jač­ka sa do­dá­va len s mo­de­lom 2,3 GHz/4 GB. V praxi sme ove­ri­li, že z tak­mer úpl­ne vy­bi­tej ba­té­rie sa prís­troj na­bil na ka­pa­ci­tu 50 % za 28 mi­nút. Rých­le na­bí­ja­nie oce­ní­te v si­tuáciách, keď ča­ká­te (na le­tis­ku, u zá­kaz­ní­ka) a má­te k dis­po­zí­cii zá­suv­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter