Nový hudobný kodek MQA poteší milovníkov kvalitného zvuku

Brit­ská spo­loč­nosť Me­ri­dian pred­sta­vi­la ino­va­tív­ny hu­dob­ný ko­dek MQA (Mas­ter Quali­ty Aut­hen­ti­ca­ted) vla­ni v de­cem­bri a za­čiat­kom ro­ka ho pred­vied­la na CES.

V má­ji bol no­vý ko­dek pre­zen­to­va­ný aj na veľtr­hu High End 2015 v Mní­cho­ve. Pod­ľa vy­jad­re­nia tvor­cu MQA je vý­sled­kom mno­ho­roč­né­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja a ob­sa­hu­je všet­ky štú­dio­vé zvu­ky, ale nah­rá­va­nie je ta­ké efek­tív­ne, že kom­pri­mo­va­ný zvuk mož­no strea­mo­vať ale­bo stiah­nuť ove­ľa rých­lej­šie ako ne­kom­pri­mo­va­né hi-res audio­sú­bo­ry. Pou­ží­va úpl­ne no­vú kon­cep­ciu za­zna­me­na­nia zvu­ku a je­ho pre­no­su k pou­ží­va­te­ľo­vi a pod­ľa Bo­ba Stuar­ta, spo­lu­zak­la­da­te­ľa spo­loč­nos­ti Me­ri­dian, je to, čo pos­lu­cháč po­ču­je, to­tož­né s mas­ter nah­ráv­kou. Je to od­váž­ne tvr­de­nie a me­dzi audio­fil­mi prev­lá­da ná­zor, že je­di­ný spô­sob, ako do­siah­nuť di­gi­tál­ne sku­toč­nú kva­li­tu mas­ter nah­ráv­ky, je stiah­nuť ob­rov­ské ne­kom­pri­mo­va­né hi-res sú­bo­ry. Me­ri­dian však ho­vo­rí, že sa mý­lia. Pri správ­nom pos­tu­pe vraj sú­bo­ry mô­žu byť kom­pri­mo­va­né na ove­ľa men­šiu veľ­kosť, pri­čom vý­sled­ná rep­ro­duk­cia bu­de sku­toč­ne veľ­mi kva­lit­ná. Na MQA údaj­ne sta­čí 1 Mb/s stream, te­da rov­na­ký pries­tor ako na bez­stra­to­vý sú­bor s CD kva­li­tou. Je to ove­ľa me­nej ako pri preh­rá­va­ní 24-bit./96 kHz hi-res audios­trea­mu, kto­rý pot­re­bu­je 4,6 Mb/s. Do­te­raz sa pri za­chy­tá­va­ní di­gi­tál­nej hud­by klá­dol rov­na­ký dô­raz na frek­ven­čné a ča­so­vé úda­je. Me­ri­dian naz­na­ču­je, že vý­sku­my z ob­las­ti neu­ro­ló­gie a psy­choakus­ti­ky do­ká­za­li, že je to zlý prís­tup - tre­ba sa viac za­me­rať na úda­je o ča­so­va­ní. Ove­ľa účin­nej­ším spô­so­bom sa tak za­chy­tí „pod­sta­ta" hud­by. MQA je te­da ko­dek za­lo­že­ný na op­ti­ma­li­zo­va­nom pro­ce­se di­gi­ta­li­zá­cie a no­vej kom­pres­nej tech­ni­ke, kto­rá ku kla­sic­ké­mu bez­stra­to­vo skom­pri­mo­va­né­mu zá­zna­mu pri­ba­lí dopl­nko­vé dá­ta, kto­ré by pri de­kó­do­va­ní kom­pa­ti­bil­ným har­dvé­rom dopl­ni­li pod­rob­nos­ti, kto­ré sa „nez­mes­ti­li" do di­gi­tál­ne­ho sig­ná­lu (44,1 kHz/24 bit). Hor­ných 18 bi­tov tvo­ria re­gu­lár­ne dá­ta PCM, niž­ších 6 bi­tov za­sa ob­sa­hu­je se­kun­dár­ny stream, kto­rý slú­ži na ulo­že­nie ďal­ších vy­so­kof­rek­ven­čných in­for­má­cií. Az­da naj­pô­so­bi­vej­šie je to, že kó­do­va­nie MQA sa mô­že pou­žiť pri akom­koľ­vek ne­kom­pri­mo­va­nom ale­bo bez­stra­to­vo kom­pri­mo­va­nom for­má­te, ako je napr. ALAC (App­le Los­sless), FLAC či WAV. Vý­sled­né sú­bo­ry bu­dú spät­ne kom­pa­ti­bil­né so sú­čas­ný­mi preh­rá­vač­mi, kto­ré však ne­mô­žu vy­užiť ich pri­da­nú hod­no­tu. Na­vy­še de­kó­do­va­nie MQA sa mô­že us­ku­toč­niť aj na úrov­ni sof­tvé­ru, tak­že ho mož­no in­teg­ro­vať aj do sof­tvé­ro­vých preh­rá­va­čov. O im­ple­men­tá­ciu sa ok­rem iných za­ují­ma aj strea­mo­va­cia služ­ba Ti­dal. Me­ri­dian nech­ce MQA za­ťa­žiť li­cen­čný­mi pop­lat­ka­mi a je­ho zá­stup­co­via na veľtr­hu High end 2015 zdô­raz­ni­li, že ho chcú os­tat­ným vý­rob­com, nah­rá­va­cím spo­loč­nos­tiam a hu­dob­ným služ­bám po­núk­nuť na voľ­né pou­ži­tie.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter