Rozhovor: Konečne máme nový IMAX

Pri príl­eži­tos­ti ot­vo­re­nia no­vé­ho ki­na IMAX v Bra­tis­la­ve sme pop­ro­si­li o roz­ho­vor Gio­van­ni­ho Dol­ci­ho, vice­pre­zi­den­ta Theat­re De­ve­lop­ment IMAX.

PCR: No­voot­vo­re­ný IMAX je už v po­ra­dí dru­hé ki­no toh­to ty­pu v Bra­tis­la­ve. Pr­vý pro­jekt v inom ná­kup­nom cen­tre ne­bol ús­peš­ný. Po­zí­cia dru­hé­ho IMAXu zrej­me ne­bu­de jed­no­du­chá. Ve­rí­te v je­ho ús­pech?

Gio­van­ni Dol­ci: K pr­vé­mu ki­nu IMAX - sú tu veľ­ké roz­die­ly. Bo­lo to iné mies­to, iná do­ba, iná tech­no­ló­gia a iná fi­lo­zo­fia vrá­ta­ne prog­ra­mo­vej štruk­tú­ry. V bu­do­ve bo­lo len ki­no IMAX, pre­mie­ta­li sa tam len do­ku­men­tár­ne fil­my a tech­no­ló­gia bo­la za­lo­že­ná na kla­sic­kom 70-mi­li­met­ro­vom fil­me. To sa ne­ga­tív­ne pre­ja­vi­lo na pre­vádz­ko­vých nák­la­doch, pre­to­že len vý­ro­ba jed­nej kó­pie ta­ké­ho­to fil­mu sto­jí 40 až 70-ti­síc do­lá­rov. Aby sa nák­la­dy na vý­ro­bu kó­pie vrá­ti­li, mu­sel by sa film pre­mie­tať ve­ľak­rát po­čas dl­hšej ča­so­vej pe­rió­dy a to sa vzhľa­dom na men­ší zá­ujem di­vá­kov o do­ku­men­tár­ne fil­my ne­dá. No­vý IMAX je sú­čas­ťou mul­ti­ki­na, v kto­rom sa pre­mie­ta­jú aj kla­sic­ké hollywood­ske tr­há­ky. Vy­uží­va di­gi­tál­nu tech­no­ló­giu a bu­dú sa v ňom pre­mie­tať všet­ky fil­mo­vé žá­nre.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako veľ­ké fir­my vy­uží­va­jú po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí
Dodávatelia IT produktov, služieb a riešení si uvedomujú obrovský potenciál sociálnych sietí, predovšetkým údajov od nich, a snažia sa s ich prevádzkovateľmi úzko spolupracovať. Ako príklad uvedieme spoluprácu IBM s Twitterom. čítať »
 
Vý­voj pre An­droid – gra­fi­ka
Grafika je jeden z najdôležitejších dizajnových aj výrazových prostriedkov mobilných aplikácií. čítať »
 
Ako bez­peč­ne pou­ží­vať smar­tfó­ny vo fir­mách?
Mnoho firiem rieši problém, že ich zamestnanci chcú využívať firemné smartfóny aj na inštaláciu najrôznejších súkromných aplikácií. čítať »
 
Chce­te ze­fek­tív­niť on-li­ne mar­ke­ting? Ana­ly­zuj­te je­ho reál­ny do­sah na biz­nis.
Webové stránky už dávno prestali plniť funkciu akejsi nástenky, kde informácie prúdia len jedným smerom - k návštevníkovi. čítať »
 
Di­zajn ap­li­ká­cií pre Win­dows 10
Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). čítať »
 
No­vé tren­dy v kon­tak­tných cen­trách
Hlavnou výzvou kontaktných centier bolo v minulosti riešenie problémov telefonického kontaktu a tréning agentov. čítať »
 
Sing­le pa­ge ap­li­ká­cie na svo­jej ces­te k do­ko­na­los­ti?
Dnes sú používatelia pohodlní, nechcú sedieť a prehrabávať sa sériou stránok, čakať na odoslanie formulára alebo opätovné načítanie stránky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter