Myslieť na zmenu alebo zmeniť myslenie?

Oča­ká­va­nia klien­ta a si­tuácia na tr­hu nie sú kon­štan­tné, me­nia sa čo­raz rých­lej­šie a ve­ľak­rát nep­red­ví­da­teľ­ne. Lo­gic­kým vy­ús­te­ním tej­to si­tuácie je fakt, že ús­pech dneš­nej spo­loč­nos­ti je zá­vis­lý od to­ho, ako pruž­ne do­ká­žu na tie­to zme­ny rea­go­vať a od­po­ve­dať for­mou no­vých, resp. zme­ne­ných pro­duk­tov ale­bo slu­žieb, kto­ré sa viac prib­li­žu­jú oča­ká­va­niam ich klien­tov.

Od­po­ve­ďou na ten­to, ale aj iné prob­lé­my v ob­las­ti sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva bol vznik no­vé­ho prís­tu­pu k vý­vo­ju sof­tvé­ro­vých rie­še­ní, kto­rý vzni­kol za­čiat­kom 21. sto­ro­čia a na pr­vé mies­ta v hod­no­to­vom reb­ríč­ku kla­die jed­not­liv­cov a inter­ak­ciu me­dzi ni­mi, funkč­ný sof­tvér, úz­ku spo­lup­rá­cu s klien­tom a schop­nosť rea­go­vať na zme­ny. Reč je o agil­nom prís­tu­pe.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter