3 rady, ako si zachovať duševné zdravie pri implementácii IS

Na­sa­diť no­vý in­for­mač­ný sys­tém bý­va kom­pli­ko­va­né. Pred­chá­dza to po­žia­dav­ka pou­ží­va­te­ľov, od­de­le­ní, ma­ji­te­ľov, le­gis­la­tí­vy, ob­chod­ných par­tne­rov ale­bo jed­no­du­cho ne­vyh­nut­nosť spra­co­vať dá­ta inak a lep­šie.

Roz­hod­nu­tie zas pred­chá­dza ana­lý­za po­žia­da­viek, špe­ci­fi­ká­cia fun­kcio­na­lít, po­rov­na­nie dos­tup­ných sys­té­mov, vy­hod­no­te­nie nák­la­do­vos­ti a cel­ko­vých nák­la­dov. A eš­te im­ple­men­tač­ný plán, tím, spon­zor, ria­dia­ca ra­da, krí­zo­vé plá­ny a fi­nan­co­va­nie. Po­tom sa mô­že­te pus­tiť do prá­ce. Len ško­da, že to cel­kom tak­to ne­fun­gu­je. Po de­siat­ke ro­kov a stá­le sa opa­ku­jú­cich chy­bách som na­šiel tri bo­dy, kto­rých vy­rie­še­ním si ušet­rí­te množ­stvo zby­toč­ných sta­ros­tí.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter