Ako veľké firmy využívajú potenciál sociálnych sietí

Do­dá­va­te­lia IT pro­duk­tov, slu­žieb a rie­še­ní si uve­do­mu­jú ob­rov­ský po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí, pre­dov­šet­kým úda­jov od ich zá­kaz­ní­kov, a sna­žia sa s ich pre­vádz­ko­va­teľ­mi úz­ko spo­lup­ra­co­vať. Ako prík­lad uve­die­me spo­lup­rá­cu IBM s Fa­ce­boo­kom a Twit­te­rom.

IBM a Fa­ce­book

IBM v spo­lup­rá­ci s Fa­ce­boo­kom po­nú­ka­jú glo­bál­nym znač­kám rie­še­nie na per­so­na­li­zo­va­ný mar­ke­ting, pris­pô­so­be­né pod­ľa ich kon­krét­nych po­trieb. Cie­ľom rie­še­ní je sme­ro­va­nie mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní, te­da os­lo­ve­nie re­le­van­tné­ho pub­li­ka vhod­ným ob­sa­hom a v správ­nom ča­se. Klien­ti mar­ke­tin­go­vé­ho clou­du spo­loč­nos­ti IBM ma­jú k dis­po­zí­cii rek­lam­né nás­tro­je Fa­ce­boo­ku, nap­rík­lad Cus­tom Audien­ces, spo­lu s vý­vo­jár­sky­mi roz­hra­nia­mi API. Zá­kaz­ní­ci tých­to spo­loč­nos­tí tak na­do­bud­nú cen­né skú­se­nos­ti s vy­uží­va­ním naj­rôz­nej­ších mo­der­ných za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter