Zasielanie znakov do Arduina z počítača

 Ko­mu­ni­ká­cia do Ar­dui­na

V pred­chá­dza­jú­cich prík­la­doch sme reali­zo­va­li ko­mu­ni­ká­ciu z Ar­dui­na do po­čí­ta­ča. Bo­lo to jed­no­du­ché – po nas­ta­ve­ní ko­mu­ni­ká­cie sme iba jed­no­du­cho prí­ka­zom Se­rial.println od­os­la­li text do po­čí­ta­ča. Te­raz uká­že­me opač­ný pos­tup – od­os­la­nie textu z po­čí­ta­ča do Ar­dui­na a je­ho nás­led­né spra­co­va­nie Ar­dui­nom  (vop­red naz­na­čí­me, že ten­to pos­tup mô­že mať nie­koľ­ko spô­so­bov pod­ľa to­ho, či od­osie­la­me čís­la, zna­ky ale­bo ce­lé tex­ty – tak­zva­né re­ťaz­ce).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter