WWW hacking a obrana / 2. časť

Upo­zor­ne­nie:

Autor člán­ku ne­zod­po­ve­dá za prí­pad­né ško­dy vznik­nu­té pou­ží­va­ním tech­ník uve­de­ných v tom­to člán­ku. Všet­ky pos­tu­py, tech­ni­ky a spô­so­by sú iba na ukáž­ko­vé úče­ly pre pot­re­by prog­ra­má­to­rov s pred­pok­la­dom vy­uži­tia tých­to in­for­má­cií na lep­šie za­bez­pe­če­nie inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií. Kaž­dý pou­ží­va opí­sa­né tech­ni­ky len na vlas­tnú zod­po­ved­nosť. Množ­stvo webo­vých server­ov auto­ma­tic­ky za­zna­me­ná­va po­ku­sy o úto­ky vrá­ta­ne IP ad­re­sy zdro­ja.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter