Programujeme pre Android - 10. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu opí­še­me sled čin­nos­tí, kto­rých vy­ko­na­ním im­ple­men­tu­je­me syn­chro­ni­zá­ciu úda­jov ulo­že­ných v inter­nej da­ta­bá­ze SQLi­te (za­ria­de­nie s An­droi­dom) s údaj­mi ulo­že­ný­mi v exter­nej da­ta­bá­ze MySQL (W/LAMP webo­vý server).

V pod­sta­te ide o po­dob­né úlo­hy, aké sme opí­sa­li v pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu, ale z tro­chu iné­ho poh­ľa­du. V tom­to prí­pa­de neu­va­žu­je­me iba nad pria­mou sprá­vou úda­jov ulo­že­ných v da­ta­bá­ze MySQL, ale ide nám o pra­vi­del­nú syn­chro­ni­zá­ciu da­ta­báz. Uve­die­me dva prí­pa­dy, a to syn­chro­ni­zá­ciu pri zme­ne ob­sa­hu exter­nej da­ta­bá­zy a syn­chro­ni­zá­ciu pri zme­ne ob­sa­hu inter­nej da­ta­bá­zy. Všet­ky in­for­má­cie nes­kôr pou­ži­je­me na príp­ra­vu vzo­ro­vej ap­li­ká­cie im­ple­men­tu­jú­cej obid­va pos­tu­py. Prak­tic­ká časť vrá­ta­ne zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie bu­de príl­ohou bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter