Softvér za dobrú cenu

Fi­leOp­ti­mi­zer v7.60

Ur­če­nie: nás­troj na op­ti­ma­li­zá­ciu rôz­nych dru­hov texto­vých a mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov


Vlas­tnos­ti:

  • pod­po­ra viac ako 200 sú­bo­ro­vých for­má­tov vrá­ta­ne rôz­nych dru­hov do­ku­men­tov (ok­rem iných PDF, HTML, CHM, XML, DOC/DOCX/ODT, XLS/XLSX/ODS a PPT/PPTX/ODP), bit­ma­po­vých ob­ráz­kov (GIF, PNG a JPG), zvu­ko­vých sú­bo­rov (MP3, M4A, OGG a FLAC) a pod.
  • prog­ram je zos­ta­ve­ný na bá­ze nie­koľ­kých de­sia­tok zá­suv­ných mo­du­lov od rôz­nych auto­rov, kto­ré umož­ňu­jú ma­ni­pu­lo­vať s mie­rou stra­to­vej kom­pre­sie mul­ti­me­diál­nych pr­vkov tak, aby sa op­ti­ma­li­zo­va­la ich dĺžka, ale pri­tom ne­bo­la zá­sad­ne zní­že­ná ich vý­sled­ná kva­li­ta; mie­ru op­ti­ma­li­zá­cie mož­no v prí­pa­de via­ce­rých for­má­tov ov­plyv­ňo­vať prís­luš­nou voľ­bou pa­ra­met­rov v nas­ta­ve­niach prog­ra­mu
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter