Elektronický obchod na open source

Svet on-li­ne biz­ni­su ras­tie kaž­dý rok tem­pom, kto­ré mu mô­že zá­vi­dieť asi kaž­dé tr­ho­vé od­vet­vie. Spo­lu s tým­to ras­tom a zvy­šu­jú­cim sa ob­ra­tom sa ob­ja­vu­jú no­vé a no­vé mož­nos­ti, ako roz­beh­núť svoj vlast­ný on-li­ne biz­nis. Naj­roz­ší­re­nej­ší spô­sob za­rá­ba­nia na inter­ne­te je vy­tvo­re­nie elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Vý­ber kva­lit­né­ho sys­té­mu na e-shop je však pri ti­sí­coch mož­nos­tí na tr­hu vskut­ku tvr­dý orie­šok.

Naj­roz­ší­re­nej­ší spô­sob za­rá­ba­nia na inter­ne­te je vy­tvo­re­nie elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Vý­ber kva­lit­né­ho sys­té­mu na e-shop je však pri ti­sí­coch mož­nos­tí na tr­hu vskut­ku tvr­dý orie­šok.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter