Mapové aplikácie v mobilných zariadeniach – iOS

Ma­po­vé ap­li­ká­cie v mo­bil­ných za­ria­de­niach vám umož­nia zo­rien­to­vať sa, prip­ra­viť si tra­su vý­le­tu či pod­rob­ný plán ces­ty autom. Da­jú sa vy­užiť aj na na­vi­gá­ciu, ale na ten­to účel sú k dis­po­zí­cii aj špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie. Ná­me­tom člán­ku sú ma­po­vé ap­li­ká­cie na plat­for­me iOS, te­da na iP­ho­noch a iPa­doch.

Ap­li­ká­cia Ma­py

Ap­li­ká­cia Ma­py od App­lu nah­ra­di­la od ver­zie iOS 7 pred­tým pou­ží­va­né ma­py od spo­loč­nos­ti Goog­le. Pr­vú ver­ziu vlas­tnej ma­po­vej ap­li­ká­cie App­lu spre­vá­dza­li rôz­ne prob­lé­my, no tie bo­li od­strá­ne­né. Ma­py sa skla­da­jú z vek­to­ro­vých pr­vkov, tak­že gra­fi­ka aj text sú veľ­mi pod­rob­né. Po­ža­do­va­nú ob­lasť zob­ra­zí­te zme­nou sklo­nu máp a otá­ča­ním. Ma­py vždy za­cho­va­jú náz­vy ulíc a miest na svo­jom mies­te. Ap­li­ká­cia umož­ňu­je vi­zuál­nu aj hla­so­vú pod­rob­nú na­vi­gá­ciu a pos­ky­tu­je ak­tuál­ne dop­rav­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter