Prepínanie medzi aplikáciami v Androide a iOS

Pou­ží­va­te­lia des­kto­pov po­va­žu­jú pa­ra­lel­ný beh via­ce­rých ap­li­ká­cií za sa­moz­rej­mosť. Iná je si­tuácia na mo­bil­ných plat­for­mách An­droid a iOS, či už na tab­le­toch, ale­bo te­le­fó­noch, kde je na dis­ple­ji zob­ra­ze­ná spra­vid­la iba jed­na ap­li­ká­cia. Aj tie­to plat­for­my však pod­po­ru­jú ur­či­tú for­mu mul­ti­tas­kin­gu.

Mul­ti­tas­king umož­ňu­je ap­li­ká­ciám, kto­ré mo­men­tál­ne ne­vyu­ží­va­jú ob­ra­zov­ku, vy­ko­ná­vať ur­či­té úlo­hy na po­za­dí. Tie­to úlo­hy mô­žu vy­ko­ná­vať nie­len po­čas be­hu inej ap­li­ká­cie na pop­re­dí, ale v naj­nov­ších ver­ziách mo­bil­ných plat­fo­riem aj v ča­se, keď za­ria­de­nie ne­pou­ží­va­te. Vďa­ka mul­ti­tas­kin­gu mô­že­te rých­lo pre­pí­nať me­dzi ap­li­ká­cia­mi, pri­čom po ot­vo­re­ní ale­bo náv­ra­te do ap­li­ká­cií, kto­ré bo­li pred­tým na po­za­dí, sa bu­de zob­ra­zo­vať ak­tua­li­zo­va­ný ob­sah.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter