Detský režim na mobilných zariadeniach

Smar­tfón ale­bo tab­let pa­tria me­dzi naj­at­rak­tív­nej­šie ve­ci, s kto­rý­mi sa de­ti poč­núc pred­škol­ským ve­kom chcú hrať. Či a na aký čas hra­nie sa s mo­bil­ným za­ria­de­ním po­vo­liť, ne­chá­me na uvá­že­ní ro­di­čov. No je tu aj iné ri­zi­ko. Čo ak vám va­še di­eťa po­čas hry ná­ho­dou vy­ma­že ob­sah te­le­fó­nu ale­bo od­oš­le e-mai­ly všet­kým kon­tak­tom v ad­re­sá­ri? Ná­me­tom člán­ku sú pos­tu­py, ako de­ťom ob­me­dziť prís­tup k niek­to­rým ty­pom ob­sa­hu, ap­li­ká­ciám, so­ciál­nym sie­ťam a po­dob­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter