Internet na dovolenke

Väč­ši­na z nás chce vy­uží­vať inter­ne­to­vé pri­po­je­nie aj na do­vo­len­ke. V lep­ších ho­te­loch a re­zor­toch je sa­moz­rej­mosť bez­plat­né ale­bo viac či me­nej spop­lat­ne­né Wi-Fi, kto­ré čas­to pok­rý­va aj ho­te­lo­vé plá­že.

Wi-Fi náj­de­te aj v reš­tau­rá­ciách a ka­viar­ňach, nie vždy sa však mô­že­te spo­ľah­núť na je­ho dos­tup­nosť. Sie­te sú čas­to po­ma­lé, úro­veň ich za­bez­pe­če­nia je nez­ná­ma, prí­pad­ne sú pop­lat­ky za pri­po­je­nie vy­so­ké. Rie­še­ním je mo­bil­né dá­to­vé pri­po­je­nie. K dis­po­zí­cii má­te dva va­rian­ty - roa­ming od svoj­ho ope­rá­to­ra ale­bo za­kú­pe­nie pred­pla­te­nej SIM kar­ty od lo­kál­nych ope­rá­to­rov pria­mo v do­vo­len­ko­vej des­ti­ná­cii. V člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať dru­hej mož­nos­ti. Po­nu­ky sa, sa­moz­rej­me, mô­žu zme­niť, pre­to od­po­rú­ča­me zis­tiť ak­tuál­nu ce­nu na webe ope­rá­to­ra.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter