Výhody a nevýhody e-shopu na open source

Exis­tu­je ve­ľa mož­nos­tí, ako si v dneš­nej do­be vy­tvo­riť elek­tro­nic­ký ob­chod. Od je­ho pre­náj­mu for­mou SaaS (sof­tvér ako služ­ba) cez vy­tvo­re­nie v už exis­tu­jú­cich sof­tvé­roch až po nap­rog­ra­mo­va­nie pres­ne pod­ľa po­žia­da­viek zá­kaz­ní­ka.

Dru­há ces­ta zna­me­ná asi naj­šir­šie spek­trum mož­nos­tí za eš­te ro­zum­nú ce­nu, pri­čom tie­to mož­nos­ti sa eš­te roz­ši­ru­jú, ak nie sme via­za­ní na sof­tvér, kto­rý vy­ví­ja jed­na fir­ma, ale vy­uži­je­me si­lu ko­mu­ni­ty a šir­šie­ho spek­tra roz­lič­ných do­dá­va­te­ľov. Tú­to si­lu pri­ná­ša spô­sob vý­vo­ja a dis­tri­bú­cie sof­tvé­ru for­mou open sour­ce. To zna­me­ná, že je voľ­ne dos­tup­ný a ší­ri­teľ­ný zdro­jo­vý kód, v kto­rom bol ten­to sof­tvér vy­tvo­re­ný. Sa­moz­rej­me, je­ho ší­re­nie zá­vi­sí aj od kon­krét­nej li­cen­cie, pod kto­rou je dis­tri­buo­va­ný. Open sour­ce sof­tvér má svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy. Me­dzi vý­ho­dy mô­že­me za­ra­diť tie­to:

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter