(Ne)Bezpečné e-shopy

Ná­kup cez inter­net sa stal neod­mys­li­teľ­ným pre mno­hé do­mác­nos­tí a fir­my prá­ve pre­to, že po­nú­ka roz­ší­re­ný vý­ber to­va­ru a slu­žieb v kom­bi­ná­cii s ušet­re­ným ča­som a pe­niaz­mi.

Elek­tro­nic­ké ob­cho­dy bež­iace na open sour­ce CMS by z hľa­dis­ka za­bez­pe­če­nia ma­li pri­ná­šať vý­ho­du v tom, že sú kon­tro­lo­va­né stov­ka­mi až ti­síc­ka­mi dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí by ma­li iden­ti­fi­ko­vať chy­by v zdro­jo­vom kó­de a pris­pieť tak k ich okam­ži­tej náp­ra­ve. No ako nám chy­ba

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter