Ako sa môžete brániť pred ransomwarom

O ran­somware sme už v tom­to stĺpče­ku pí­sa­li neú­re­kom, naj­mä o prí­pa­doch za­ují­ma­vé­ho škod­li­vé­ho kó­du, ako je Cryp­to­loc­ker, kto­rý za­šif­ru­je va­še do­ku­men­ty a po­tom žia­da vý­kup­né. Ran­somware by te­da v prek­la­de zna­me­nal nie­čo ako škod­li­vý kód žia­da­jú­ci vý­kup­né. Iný­mi slo­va­mi, ví­rus, kto­rý mô­že za­mknúť váš po­čí­tač, ob­ra­zov­ku, šif­ro­vať sú­bo­ry a po­dob­ne, pri­čom za od­om­knu­tie pý­ta vý­kup­né.

Ten­to rok bo­lo vy­da­ných hneď nie­koľ­ko nav­zá­jom ne­zá­vis­lých štú­dií a správ, kto­ré ho­vo­ria o ná­ras­te poč­tu hro­zieb toh­to ty­pu. Zá­ro­veň je to jed­na z top hro­zieb na ten­to rok. Vý­skum­ník ESE­Tu v cen­tre v La­tin­skej Ame­ri­ke Mi­guel Ángel Men­do­za dal do­ko­py päť ti­pov, ako sa ran­somwaru naj­lep­šie vy­hnúť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter