Identita v e-svete

Je­di­nec je iden­tic­ký iba sám so se­bou. Skús­me sa za­my­slieť, ako sa uve­de­ná axióma reali­zu­je v elek­tro­nic­kom, di­gi­tál­nom sve­te, v pros­tre­dí núl a jed­no­tiek, v pros­tre­dí „ot­ro­kov na trie­de­nie núl a jed­no­tiek".

V zá­sa­de pla­tí, že ak chce­me spra­co­vať iden­ti­tu je­din­ca v e-po­do­be, mu­sí­me ju ne­ja­kým spô­so­bom tran­sfor­mo­vať do re­ťaz­ca tvo­re­né­ho nu­la­mi a jed­not­ka­mi. Nas­ky­tu­jú sa nám len tri spô­so­by: „viem"; „mám"; „som".

„Viem" vy­tvo­riť (buď ori­gi­nál­ne vy­my­slieť, ale­bo jed­no­du­cho od­ko­pí­ro­vať) re­ťa­zec pís­men, čís­lic a špe­ciál­nych zna­kov (len 0,5 % he­siel) a cez klá­ves­ni­cu ich pria­mo za­dať do po­čí­ta­ča, tab­le­tu, te­le­fó­nu. Reali­ta je ta­ká, že väč­ši­na he­siel je má­lo krea­tív­na, do­kon­ca sú rov­na­ké (123456, password, nbusr123) ale­bo vy­tvo­re­né z mien, priez­visk a dá­tu­mov, tzv. mne­mo­tech­nic­kých po­mô­cok. Vý­sle­dok je re­la­tív­ne ľah­ké pre­lo­me­nie, náj­de­nie hes­la naj­čas­tej­šie pou­ži­tím slov­ní­kov he­siel, tzv. word lists (až 98 % he­siel).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter