Herná rubrika

Ten­to me­siac je jed­noz­nač­ne her­nou uda­los­ťou čís­lo je­den vy­da­nie dl­ho oča­ká­va­né­ho pok­ra­čo­va­nia Za­klí­na­ča. Re­cen­ziu náj­de­te na ved­ľaj­šej strán­ke - sí­ce kri­ti­zu­je­me veľ­mi prís­ne, no hod­no­te­nie je vy­so­ké, pre­to­že na­priek všet­kým prob­lé­mom ide o jed­nu z naj­lep­ších hier svoj­ho dru­hu, kto­rá má k os­tat­ným RPG „zá­pad­né­ho štý­lu" po­riad­ne ďa­le­ko.

Na svo­je si ten­to me­siac priš­li aj stra­té­go­via pa­ci­fis­ti s no­vým di­elom Ci­ties, rov­na­ko aj fa­nú­ši­ko­via ab­sur­dné­ho ná­si­lia s no­vým di­elom Mor­tal Kom­bat. Po­kiaľ ste orien­to­va­ní skôr na mul­tip­layero­vé strie­ľač­ky, mož­no vás os­lo­ví no­vý Bat­tle­field. Bu­dú­ci me­siac bu­de­me mať za se­bou čer­stvo skon­če­nú vý­sta­vu E3 v Ka­li­for­nii a naj­sľub­nej­ším no­vin­kám a ozná­me­niam sa bu­de­me ve­no­vať aj na tých­to strán­kach.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter