Zaujímavé aplikácie pre Android

YouNow: Broad­cast, Watch, Chat

Ori­gi­nál­na so­ciál­na sieť, kto­rá umož­ňu­je svo­jim pou­ží­va­te­ľom zve­rej­niť zo svoj­ho súk­ro­mia čo naj­viac. Fun­gu­je na prin­cí­pe neus­tá­le­ho vy­sie­la­nia cez webo­vú ka­me­ru v PC ale­bo ka­me­ru v mo­bil­nom za­ria­de­ní. Náv­štev­ní­ci mô­žu sle­do­vať váš všed­ný i me­nej všed­ný deň.


Naj­väč­šie lá­kad­lo je zrej­me sna­ha vy­stih­núť za­ují­ma­vé mo­men­ty a si­tuácie v pria­mom pre­no­se. Pre osa­me­lých ľu­dí sys­tém pri­ná­ša po­cit neus­tá­lej prí­tom­nos­ti inej oso­by, s kto­rou mož­no ko­mu­ni­ko­vať. Tien­istá strán­ka je expo­zí­cia váš­ho súk­ro­mia nap­rík­lad aj po­ten­ciál­ne­mu zlo­de­jo­vi. Umož­ňu­je vy­tvo­riť si fa­nú­ši­kov­skú zá­klad­ňu, kto­rá s va­mi mô­že ko­mu­ni­ko­vať v reál­nom ča­se pria­mo pod va­ším vi­deom. Auto­rom vi­deí mož­no po­sie­lať i dar­če­ky a pe­nia­ze, tak­že is­tým spô­so­bom to mô­že byť aj zis­ko­vá čin­nosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter