Becker professional.5 LMU

Trh s na­vi­gač­ný­mi za­ria­de­nia­mi je dnes veľ­mi ši­ro­ký a sia­ha od naj­lac­nej­ších no-na­me prís­tro­jov s čas­to po­chyb­nou kva­li­tou a dis­ku­ta­bil­nou fun­kčnos­ťou až po pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nia. Do „lep­šej spo­loč­nos­ti" pat­rí aj mo­del Bec­ker pro­fes­sio­nal.5 LMU.

So­líd­na konštruk­cia s ko­vo­vým rá­mom a veľ­mi kva­lit­ný dr­žiak tvo­ria dob­rý zá­klad. Hneď pri pr­vom pou­ži­tí si všim­ne­te veľ­mi ele­gan­tne vy­rie­še­ný sys­tém mag­ne­tic­ké­ho uchy­te­nia so vsta­va­ným na­pá­ja­ním, kto­rý vás os­lo­bo­dí od nep­rak­tic­kej pot­re­by ma­ni­pu­lá­cie s káb­lom pri kaž­dom pri­po­je­ní.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter