Externý reproduktor Braven BRV-1

Bra­ven BRV-1 sa za­me­ria­va na ak­tív­nych ľu­dí, kto­rí chcú mať so se­bou hud­bu dos­lo­va na kaž­dom kro­ku, hlav­ne v exte­rié­ri. Je vo­do­tes­ný pod­ľa pro­to­ko­lu IPX7, čo zna­me­ná od­ol­nosť pro­ti vo­de do hĺbky jed­né­ho met­ra do 30 mi­nút, tak­že si do va­ne ok­rem ka­čič­ky mô­že­te po­koj­ne vziať so se­bou i ten­to rep­ro­duk­tor a vy­chut­nať si svo­ju ob­ľú­be­nú hud­bu.

 Mož­no si vy­brať z dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní - čier­ne­ho a si­vé­ho. Te­lo za­ria­de­nia je zo všet­kých strán po­gu­mo­va­né, a tak je od­ol­né i pro­ti ná­ra­zu. Z hu­dob­nej strán­ky pos­ky­tu­je rep­ro­duk­tor až prek­va­pi­vo kva­lit­nú a hla­si­tú rep­ro­duk­ciu (6 W). V ob­las­ti stre­dov a vý­šok má mier­ny hen­di­kep.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter