GoClever Quantum 500 Lite

Di­zaj­no­vo za­ují­ma­vý a ce­no­vo dos­tup­ný smar­tfón po­chá­dza od poľ­ské­ho vý­rob­cu GoC­le­ver, kto­rý má skú­se­nos­ti aj s vý­ro­bou tab­le­tov. Hlav­né ob­me­dzenie, kto­ré sme­ru­je prís­troj do seg­men­tu me­nej ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, je ma­lá ka­pa­ci­ta RAM (len 512 MB) a vnú­tor­nej pa­mä­te (4 GB).

Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5" je pri­me­ra­ne kva­lit­ný a dob­re po­zo­ro­va­teľ­ný v bež­nom roz­sa­hu uh­lov. Roz­lí­še­nie 480 × 854 bo­dov v praxi zna­me­ná, že sí­ce zblíz­ka tro­chu vi­dí­te je­ho pixelo­vú štruk­tú­ru, no text je dob­re či­ta­teľ­ný. Ko­mu by sa roz­lí­še­nie zda­lo níz­ke, pri­po­mí­na­me, že na vý­šku má dis­plej viac pixelov než HD dis­plej na 15-pal­co­vých no­te­boo­koch stred­nej trie­dy. Har­dvé­ro­vé tla­čid­lá sú pod dis­ple­jom, tak­že neu­be­ra­jú z je­ho vý­šky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter