IP telefón pre firmy aj domácnosti

Bez­drô­to­vý te­le­fón VoIP Yealink W52P je navr­hnu­tý nie­len na fi­rem­né pou­ži­tie, ale pre všet­kých ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rí po­ža­du­jú okam­ži­té ús­po­ry nák­la­dov za vo­la­nia. Vzhľa­dom pri­po­mí­na fea­tu­res te­le­fó­ny. Je vy­ba­ve­ný 1,8" fa­reb­ným dis­ple­jom TFT s roz­lí­še­ním 128 × 160 bo­dov a má preh­ľad­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.


Oce­ňu­je­me vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu zvu­ku HD Voi­ce (G.722). Zá­klad­ňo­vú sta­ni­cu mož­no na­pá­jať buď po­mo­cou adap­té­ra, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia, ale­bo po­mo­cou PoE (Power over Et­her­net), čo oce­ní­te pre­dov­šet­kým v mies­tach s hor­šie dos­tup­ným zdro­jom elek­tric­kej ener­gie. Do­ba ho­vo­ru na jed­no na­bi­tie je 10 ho­dín, v re­ži­me stand-by vy­dr­ží ten­to IP te­le­fón 100 ho­dín. Vzdia­le­nosť te­le­fó­nu od bá­zo­vej sta­ni­ce, kto­rá je sú­čas­ťou ba­le­nia, je 50 met­rov v bu­do­ve a 300 met­rov na voľ­nom pries­tran­stve

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter