Neriskujte krádež drahej elektroniky počas dovolenky

Čo­raz viac Slo­vá­kov si uve­do­mu­je vý­znam ces­tov­né­ho pois­te­nia. Či už sa chys­ta­jú na slu­žob­nú ces­tu, ale­bo let­nú do­vo­len­ku, pred vy­ces­to­va­ním sa pos­ta­ra­jú o ochra­nu svoj­ho zdra­via i ma­jet­ku. A ro­bia dob­re. Ok­rem po­ka­ze­né­ho zá­žit­ku mô­žu tí me­nej pred­ví­da­ví prísť bez náh­ra­dy o cen­nú ba­to­ži­nu vrá­ta­ne fo­toa­pa­rá­tu či tab­le­tu.

Spre­vá­dza vás na ces­tách mo­der­ná tech­ni­ka?

Pois­te­nie ba­to­ži­ny v rám­ci ces­tov­né­ho pois­te­nia sa vzťa­hu­je na osob­né ve­ci, špor­to­vé pot­re­by a elek­tro­nic­ké prís­tro­je. Množ­stvo ba­to­ži­ny nie je li­mi­to­va­né, ob­me­dzenie je však v pois­tnej su­me, te­da v naj­vyš­šej mož­nej su­me, kto­rá bu­de v prí­pa­de pois­tnej uda­los­ti vy­pla­te­ná a ma­la by zod­po­ve­dať hod­no­te pois­te­ných ve­cí. Pois­tná su­ma je štan­dar­dne 1000 eur, ale mož­no ju pri­pois­te­ním zvý­šiť, čo od­po­rú­ča­me v prí­pa­de, ak má ces­tu­jú­ci so se­bou hod­not­nej­šie ve­ci.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter