Quo vadis UBER?

V pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne stú­pa ob­ľú­be­nosť plat­for­mo­vých slu­žieb ty­pu uber­POP ale­bo Airbnb, kto­ré spros­tred­kú­va­jú pos­ky­to­va­nie prep­rav­ných, uby­to­va­cích a iných slu­žieb zo stra­ny fy­zic­kých osôb ne­pod­ni­ka­te­ľov zá­ujem­com o ta­ké­to služ­by. Airbnb sa stal za pár ro­kov naj­väč­ším pos­ky­to­va­te­ľom uby­to­va­cích slu­žieb na sve­te, pri­čom nev­las­tní je­di­ný ho­tel.

UBER so svo­jou služ­bou uber­POP po ús­pe­chu v USA vstú­pil na európ­sky trh, kde up­lat­ňu­je ag­re­sív­nu ob­chod­nú po­li­ti­ku. Tie­to služ­by však na­rá­ža­jú na čo­raz sil­nej­ší od­por etab­lo­va­ných pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb v da­ných seg­men­toch tr­hu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter