Heslá dnes a zajtra

Od za­bez­pe­če­nia po­čí­ta­čov a inter­ne­to­vých slu­žieb sa oča­ká­va nie­len dob­rá fun­kčnosť, ale aj ne­ná­roč­né pou­ží­va­nie. Tá­to ob­lasť pre­chá­dza naj­mä v sú­čas­nos­ti veľ­kým vý­vo­jom a prih­la­so­va­nie pou­ží­va­te­ľa má čo­raz viac po­dôb. Kto­rá z nich na­ko­niec zví­ťa­zí?

Či už sa na svoj e-mail, clou­do­vé úlo­žis­ko a inter­ne­to­vé služ­by pri­pá­ja­te po­mo­cou no­te­boo­ku, smar­tfó­nu, ale­bo tab­le­tu, ove­re­nie pou­ží­va­teľ­skej iden­ti­ty je ne­vyh­nut­ná sú­časť ce­lé­ho pro­ce­su. Nej­de pri­tom len o prís­tup do on-li­ne slu­žieb, ale aj do sa­mot­ných za­ria­de­ní, pre­to­že ľu­dia ma­jú na nich množ­stvo súk­rom­ných do­ku­men­tov či fo­tog­ra­fií, kto­ré roz­hod­ne nie sú ur­če­né na na­hliad­nu­tie pre kaž­dé­ho. Naj­jed­no­duch­šia a naj­roz­ší­re­nej­šia me­tó­da je ove­re­nie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter