Budú namiesto vojakov bojovať roboty?

Kaž­dý súd­ny člo­vek by mal prísť po krát­kom uvá­že­ní k zá­ve­ru, že po­kiaľ nech­ce­me, aby sa spl­ni­li ka­tas­tro­fic­ké sce­ná­re o vzbu­re stro­jov zo sci-fi prí­be­hov, dať ro­bo­tom do rúk roz­hod­nu­tie o ľud­skom by­tí či ne­by­tí by moh­la byť fa­tál­na chy­ba.

Tie­to mo­rál­ne zá­bra­ny však už ofi­ciál­ne pre­ko­na­né bo­li, keď rus­ká ar­má­da ozná­mi­la, že jej stra­te­gic­ké vo­jen­ské zá­klad­ne bu­dú strá­žiť prib­liž­ne 900-ki­log­ra­mo­vé ro­bo­tic­ké vo­zid­lá oz­bro­je­né gu­ľo­me­tom veľ­ké­ho ka­lib­ru, schop­né bo­ja s ne­pria­te­ľom a s po­vo­le­ním stla­čiť spúšť pod­ľa „vlas­tné­ho uvá­že­nia". In­for­má­cie z Rus­ka sú väč­ši­nou dosť ne­jas­né, a tak sa len dom­nie­va­me, že sa tým mys­lí pro­jekt zná­my ako Plat­form-M, kto­rým má byť pod­ľa niek­to­rých zdro­jov AK-47, vy­zbro­je­ný štyr­mi gra­ná­to­met­mi a schop­nos­ťou ope­ro­vať aj za tmy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter