H.265 – HEVC (konečne) prichádza

Keď bol v ja­nuá­ri 2013 schvá­le­ný a pred­sta­ve­ný ko­dek H.265, ozna­čo­va­ný aj HEVC (High Ef­fe­cien­cy Vi­deo Co­ding), od­bor­né ča­so­pi­sy a inter­ne­to­vé por­tá­ly sa pred­há­ňa­li v pred­po­ve­diach, kde vša­de bu­de do kon­ca ro­ka ten­to sys­tém na­sa­de­ný. Má­me tu už rok 2015 a veľ­mi poz­voľ­na sa nám za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať pr­vé za­ria­de­nia a sof­tvér s fun­kčným HEVC.

Vzhľa­dom na to, že od je­ho uve­de­nia up­ly­nu­lo pred­sa len tro­cha ča­su, ne­zaš­ko­dí zo­pa­ko­vať si, čo vlas­tne HEVC pri­ná­ša. High Ef­fe­cien­cy Vi­deo Co­ding (v prek­la­de vy­so­ko efek­tív­ne kó­do­va­nie vi­dea) pra­cu­je v štan­dar­de H.265, kto­rý je ďal­šou vý­vo­jo­vou lí­niou dnes už no­to­ric­ky zná­me­ho a všeo­bec­ne vy­uží­va­né­ho štan­dar­du H.264/AVC (Ad­van­ced Vi­deo Co­ding - pok­ro­či­lé kó­do­va­nie vi­dea).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter