3D skenery na stôl i do vrecka

Za­ují­ma vás 3D tlač ale­bo sa len ra­di ve­nu­je­te 3D mo­de­lom v rám­ci svoj­ho po­čí­ta­ča? Chce­te si zdi­gi­ta­li­zo­vať pred­me­ty či do­kon­ca bu­do­vy oko­lo se­ba? Svet 3D ske­ne­rov je tu pre vás, pri­čom už dnes je na tr­hu množ­stvo ce­no­vo dos­tup­ných za­ria­de­ní. Aký je sú­čas­ný stav tech­no­ló­gie a kam sa vý­voj ube­rie v nas­le­du­jú­cich ro­koch?

3D ske­ne­ry sa lí­šia v mno­hých oh­ľa­doch, ide nap­rík­lad o pou­ži­tú tech­no­ló­giu ske­no­va­nia, kto­rá ov­plyv­ňu­je pres­nosť vy­tvá­ra­né­ho mo­de­lu. Ďalej ich mô­že­me roz­čle­niť z hľa­dis­ka veľ­kos­ti, tu však nej­de len o veľ­kosť za­ria­de­nia, ale hlav­ne o veľ­kosť ob­jek­tov, kto­ré ním mož­no ske­no­vať. Kým niek­to­ré ske­ne­ry sú veľ­mi dob­ré na ma­lé pred­me­ty, kto­ré sa zmes­tia do ru­ky, iné sú ur­če­né na roz­mer­né ob­jek­ty, ako sú nap­rík­lad oso­by, au­tá či do­kon­ca bu­do­vy. V ne­pos­led­nom ra­de vstu­pu­je do hry aj ce­na a jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, kto­rá prak­tic­ky ur­ču­je to, pre ko­ho je za­ria­de­nie vhod­né.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter