Naživo: Vyskúšali sme okuliare HoloLens

Po­da­ri­lo sa nám dos­tať me­dzi nie­koľ­ko má­lo no­vi­ná­rov, kto­rí na kon­fe­ren­cii Build 2015 ma­li mož­nosť ako pr­ví mi­mo za­mes­tnan­cov Mic­ro­sof­tu vy­skú­šať ho­rú­cu no­vin­ku - ho­log­ra­fic­ké oku­lia­re Ho­lo­Lens. Mô­že­me sa te­da po­de­liť o zá­žit­ky z dvoj­ho­di­no­vé­ho tes­to­va­nia.

Po za­hliad­nu­tí vi­deí na hlav­nej pred­náš­ke sme pod­ve­do­me oča­ká­va­li rov­na­ký efekt ako pri hrách, kde je efekt­ný vop­red prip­ra­ve­ný úvod a sa­ma hra má ove­ľa jed­no­duch­šiu gra­fi­ku. Už v úvo­de mô­že­me prez­ra­diť, že vi­deá z hlav­nej pred­náš­ky ani v naj­men­šom nep­re­há­ňa­li, skôr nao­pak, sku­toč­nosť pred­stih­la pred­vá­dzacie vi­deo. Pred­pok­la­dá­me, že Win­dows 10 bu­de do­mi­nant­ný ope­rač­ný sys­tém a Ho­lo­Lens je jed­na z naj­at­rak­tív­nej­ších sú­čas­tí je­ho eko­sys­té­mu, pre­to bu­de­me ho­log­ra­fii ve­no­vať v na­šom ma­ga­zí­ne zod­po­ve­da­jú­ci pries­tor.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter