Programujeme pre Android / 9. časť

Tá­to časť se­riá­lu bu­de tvo­riť teo­re­tic­ký úvod k po­mer­ne roz­sia­hle­mu blo­ku, v kto­rom sa bu­de­me ve­no­vať inter­ak­cii me­dzi ap­li­ká­cia­mi pí­sa­ný­mi pre An­droid a údaj­mi ulo­že­ný­mi a spra­vo­va­ný­mi da­ta­bá­zou MySQL. Na­priek to­mu, že An­droid do­ká­že pris­tu­po­vať k tak­to ulo­že­ným úda­jom pria­mo, ten­to pos­tup sa neod­po­rú­ča. Rov­na­ko sa neod­po­rú­ča rie­šiť aké­koľ­vek sie­ťo­vé pre­no­sy v hlav­nom prog­ra­mo­vom vlák­ne. To­to je príz­nač­ná čr­ta An­droi­du, kto­rý s veľ­kou vý­ho­dou vy­uží­va na spl­ne­nie po­dob­ných úloh ďal­šie tzv. spros­tred­ku­jú­ce (inter­me­dia­te) pr­vky – vop­red prip­ra­ve­né trie­dy – služ­by. V na­šom prí­pa­de pôj­de naj­mä o skrip­ty PHP a nás­tro­je pra­cu­jú­ce s for­má­tom JSON (Ja­vaS­cript Ob­ject No­ta­tion).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter