Softvérové riešenie pre „poisťovákov“

Roz­ší­re­nie po­nu­ky mo­bil­ných za­ria­de­ní, zní­že­nie ich ce­ny, a tým aj ich sprís­tup­ne­nie šir­šej sku­pi­ne uží­va­te­ľov spo­lu so zlep­še­ním pok­ry­tia mo­bil­nou dá­to­vou sie­ťou (3G a LTE) a exis­ten­ciou prís­luš­ných IT rie­še­ní po­nú­ka mož­nosť op­ti­ma­li­zá­cie pra­cov­ných čin­nos­tí pra­cov­ní­kov v te­ré­ne vo via­ce­rých od­vet­viach. Ten­to trend spo­lu s tla­kom na op­ti­ma­li­zá­ciu pra­cov­né­ho vý­ko­nu a zvy­šo­va­nie zá­kaz­níc­kej spo­koj­nos­ti neo­bi­šiel ani sek­tor pois­ťov­ní. V sú­čas­nos­ti exis­tu­je via­ce­ro rie­še­ní uľah­ču­jú­cich čin­nos­ti pra­cov­ní­kov pois­ťov­ní, či už sa jed­ná o rie­še­nia pre pre­daj­cov nap­rík­lad mo­bil­né CRM, ale­bo tzv. mo­bi­le wor­kfor­ce ma­naž­ment rie­še­nia ur­če­né pre nep­re­daj­né zlož­ky pois­ťov­ní.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter