Výhody zálohovania v cloude

Zá­sad­ná vec pre kaž­dú or­ga­ni­zá­ciu je of­fsi­te rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie, te­da zá­lo­ho­va­nie na mies­te mi­mo da­nej lo­ka­li­ty. Je však na po­ču­do­va­nie, koľ­ko spo­loč­nos­tí ta­ké­to rie­še­nie vô­bec ne­má. Fir­my stá­le dá­va­jú pred­nosť zá­lo­ho­va­niu dát po­mo­cou tra­dič­ných me­tód, te­da na disk či pás­ku. Ho­ci tie­to rie­še­nia sú v ur­či­tých prí­pa­doch vhod­né, pri­ná­ša­jú aj ri­zi­ká a ne­vý­ho­dy. In­ves­tí­cie do dis­ko­vých po­lí bý­va­jú veľ­ké a pás­ky sú za­sa ľah­ko poš­ko­di­teľ­né mag­ne­tiz­mom či pou­ží­va­teľ­skou chy­bou. Pro­ces ob­no­vy dát z pá­sok na­vy­še bý­va zdĺha­vý a ná­roč­ný, a tak to nie je ideál­ne na rie­še­nie nás­led­kov po vý­pad­ku IT. Pás­ka i disk ma­jú ur­či­te svo­ju vy­uži­teľ­nosť, hlav­né vý­ho­dy clou­du sú však rých­losť a dos­tup­nosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter