Ako spustiť Android na PC alebo tablete s Windows

Chce­te sa oboz­ná­miť s no­vou ver­ziou An­droid 5.0 Lolli­pop? Má­te tab­let s Win­dows 8.1 a nie ste spo­koj­ní s po­nu­kou ap­li­ká­cií? Zvyk­li ste si na niek­to­rú z an­droi­do­vých ap­li­ká­cií, že sa bez nej ne­vie­te za­obísť, a chce­te ju spus­tiť aj na no­te­boo­ku? Po­nú­ka­me nie­koľ­ko mož­nos­tí, ako spus­tiť An­droid a je­ho ap­li­ká­cie na za­ria­de­ní ur­če­nom pre Win­dows.

Con­so­le Os

Star­tu­po­vý pro­jekt con­so­leos.com je fi­nan­co­va­ný cez Kic­kstar­ter (5695 dar­cov in­ves­to­va­lo 78 497 USD). Vý­sled­kom je ope­rač­ný sys­tém na bá­ze An­droi­de 4.4 Kit­Kat, op­ti­ma­li­zo­va­ný na beh na za­ria­de­niach s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re (San­dy Brid­ge, Ivy Brid­ge aj Haswell) a Atom. In­šta­lu­je sa ako štan­dar­dná li­nuxová dis­tri­bú­cia. Má­te na vý­ber, či nain­šta­lu­je­te An­droid sa­mos­tat­ne ale­bo ako dual boot. Pre me­nej skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov sú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie ob­ra­zy ISO pre nie­koľ­ko kon­krét­nych mo­de­lov znač­ky Dell, Le­no­vo a So­ny Vaio. Nám sa po­da­ri­lo Con­so­le Os bez prob­lé­mov nain­šta­lo­vať ako dual boot na Le­no­vo Idea­pad S510. Vý­vo­já­ri mo­men­tál­ne in­ten­zív­ne pra­cu­jú na ďal­šej ver­zii na bá­ze An­droi­du 5.0 Lolli­pop, op­ti­ma­li­zo­va­nej na pou­ži­tie na za­ria­de­niach Win­dows s mul­ti­do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter