Upratujeme veľkú zbierku fotografií

V ak­tuál­nej do­be smar­tfó­nov, vďa­ka kto­rým tak­mer kaž­dý no­sí dos­ta­toč­ne kva­lit­ný fo­toa­pa­rát neus­tá­le vo svo­jom vrec­ku, sa po­čet fo­tog­ra­fií vy­tvo­re­ných jed­ným pou­ží­va­te­ľom roz­ši­ru­je na stov­ky či do­kon­ca ti­síc­ky roč­ne. Ako sa v ta­kej­to ko­pe dát nes­tra­tiť?

Mno­hí ľu­dia up­red­nos­tňu­jú vlas­tnú pod­rob­nú štruk­tú­ru prie­čin­kov, v kto­rých ma­jú roz­de­le­né fo­tog­ra­fie nap­rík­lad pod­ľa ča­su a uda­los­tí, pri­čom sa v nich orien­tu­jú tak ako v akých­koľ­vek iných prie­čin­koch a ne­ma­jú prob­lé­my v nich nie­čo náj­sť. Tí­to pou­ží­va­te­lia tak s fot­ka­mi na­rá­ba­jú po­dob­ne ako s ich fy­zic­ký­mi ek­vi­va­len­tmi, kto­ré sú roz­de­le­né na jed­not­li­vé ko­lek­cie z da­ných ob­do­bí v rôz­nych ška­tu­liach ale­bo al­bu­moch. Na tom­to rie­še­ní nie je nič zlé a ľu­dia ho bež­ne pou­ží­va­jú aj pri trie­de­ní do­ku­men­tov a sú­bo­rov s hud­bou či vi­deom. Di­gi­tál­ne fo­tog­ra­fie však neob­sa­hu­jú len „ob­raz" a mož­no s ni­mi na­rá­bať aj v ove­ľa väč­šom roz­sa­hu. Mô­že­te ich zos­ku­po­vať nap­rík­lad pod­ľa sú­rad­níc GPS, kto­ré do nich pri­da­li smar­tfó­ny, ale­bo pod­ľa me­no­viek pri­ra­de­ných k tvá­ram jed­not­li­vých ľu­dí, vďa­ka čo­mu mô­že­te fot­ky auto­ma­tic­ky roz­trie­diť pod­ľa osôb, kto­ré za­chy­tá­va­jú. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia pot­re­bu­jú zas fo­tog­ra­fie in­dexovať tak, aby sa v nich da­lo dob­re vy­hľa­dá­vať (čo si vy­ža­du­je schop­nosť vlo­že­nia opi­su), iní up­red­nos­tňu­jú to, aby bo­lo mož­né fot­ky hod­no­tiť a ľah­ko ich pub­li­ko­vať na so­ciál­nych sie­ťach ale­bo vo webo­vých ga­lé­riách.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter