Počítačová zostava na strih videa

Je pre vás strih vi­dea ko­níč­kom ale­bo prá­cou a strá­vi­te pri ňom nie­koľ­ko ho­dín týž­den­ne či do­kon­ca den­ne? Náš sprie­vod­ca vý­be­rom kom­po­nen­tov vám po­mô­že zos­ta­viť po­čí­tač ši­tý na mie­ru prá­ve tým­to úlo­hám.

Strih vi­dea pat­rí z hľa­dis­ka po­ža­do­va­né­ho vý­ko­nu k tým naj­ná­roč­nej­ším úlo­hám, kto­ré pou­ží­va­te­lia na po­čí­ta­čoch vy­ko­ná­va­jú. Pla­tí to obzvlášť dnes, keď sa HD roz­lí­še­nie po­va­žu­je za bež­ný štan­dard a vy­ššie roz­lí­še­nia v po­do­be 4K sa za­čí­na­jú im­ple­men­to­vať aj do ma­so­vo roz­ší­re­ných zá­zna­mo­vých za­ria­de­ní (smar­tfó­ny). V člán­ku sa oboz­ná­mi­me s vý­zna­mom jed­not­li­vých kom­po­nen­tov z poh­ľa­du stri­hu vi­dea a od­po­ru­čí­me nie­koľ­ko ukáž­ko­vých zos­táv v roz­lič­ných ce­no­vých ka­te­gó­riách. Tá naj­lac­nej­šia je ur­če­ná pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí by sa ra­di stri­hu vi­dea ve­no­va­li čas­to, ale ich roz­po­čet sa na­chá­dza v ob­vyk­lých ce­no­vých hla­di­nách. Stred­ná ka­te­gó­ria je ur­če­ná pre nad­šen­cov a pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí hľa­da­jú vy­vá­že­nie me­dzi vý­kon­ným stro­jom a únos­nou ce­nou, a na­po­kon tá naj­vyš­šia pre tých, kto­rí pot­re­bu­jú po­riad­ny stroj bez kom­pro­mi­sov. Me­nej skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov tre­ba upo­zor­niť, že na strih vi­dea nie sú pot­reb­né vý­hrad­ne ta­ké­to po­čí­ta­če. Po­čí­tač je uni­ver­zál­ny stroj a vi­deo mô­že­te stri­hať prak­tic­ky na kaž­dom vrá­ta­ne lac­né­ho no­te­boo­ku za 350 eur. Tie­to zos­ta­vy sú ur­če­né pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa stri­hu ve­nu­jú prak­tic­ky den­ne, a pre­to má pre nich vý­znam pris­pô­so­biť po­čí­tač tak, aby do­sa­ho­val čo naj­vyš­ší vý­kon v tých­to úlo­hách.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter