Kupujeme smartfón do 200 eur

Nie kaž­dý pot­re­bu­je špič­ko­vý mo­bil za veľ­ké pe­nia­ze. Ak aj vám sta­čí smar­tfón, kto­rý po­núk­ne pri­ja­teľ­nú fun­kcio­na­li­tu za ro­zum­nú ce­nu, po­ra­dí­me vám, ako sa zo­rien­to­vať v sple­ti pa­ra­met­rov a na čo si dať pri kú­pe po­zor. Mo­bil­ný te­le­fón si väč­ši­na ľu­dí ku­pu­je na nie­koľ­ko ro­kov dop­re­du, tak­že im­pul­zív­nosť tu nie je na mies­te.

Múd­ry či hlú­py?

V pr­vom ra­de, ak pat­rí­te nao­zaj k ne­ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom, za­mys­li­te sa nad tým, či sku­toč­ne pot­re­bu­je­te smar­tfón. Stá­le si eš­te mož­no za­ob­sta­rať za po­mer­ne níz­ke su­my (aj oko­lo 15 - 20 eur) no­vý te­le­fón bez pok­ro­či­lých fun­kcií s fy­zic­kou klá­ves­ni­cou a bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. Ta­ké­to za­ria­de­nie vám sí­ce neu­mož­ní sur­fo­vať po inter­ne­te, no čas­to vám po­núk­ne ro­bus­tnej­šiu konštruk­ciu a ov­lá­da sa „po sta­rom".

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter