Vyberáme procesor

Pok­ra­ču­je­me v na­šom se­riá­li o vý­be­re har­dvé­ro­vej vý­ba­vy. Po zr­kad­lov­kách a mirrorless fo­toa­pa­rá­toch si pos­vie­ti­me dov­nút­ra na­šich po­čí­ta­čov, a to na pro­ce­so­ry či­že CPU.

Zá­klad­ná otáz­ka pred vý­be­rom CPU (sa­moz­rej­me ok­rem váš­ho roz­poč­tu), znie, na čo bu­de­te po­čí­tač pou­ží­vať. Pre kan­ce­lár­ske PC by sme od­po­rú­ča­li iné pro­ce­so­ry než do her­né­ho stro­ja. Pro­ce­so­ry ma­jú mno­ho dô­le­ži­tých vlas­tnos­tí a dnes už len v má­lo prí­pa­doch je ob­me­dzu­jú­ci vý­kon. Ten pot­re­bu­je­te, ak chce­te na po­čí­ta­či pra­co­vať s mul­ti­mé­dia­mi, te­da stri­hať vi­deo, up­ra­vo­vať množ­stvá fo­tiek ale­bo ren­de­ro­vať 3D scé­ny. Nao­pak, ak hľa­dá­te vý­ba­vu do ma­lič­ké­ho obý­vač­ko­vé­ho PC, dô­le­ži­tý­mi pa­ra­met­ra­mi bu­dú spot­re­ba a za­hrie­va­nie, kto­ré bu­de tre­ba udr­žať čo naj­niž­šie. Pre­to sme ten­to­raz roz­de­li­li náš vý­ber do nie­koľ­kých zá­klad­ných ka­te­gó­rií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter