Bezpečnosť dát na prvom mieste

Vý­kon­né za­ria­de­nia spo­loč­nos­ti ZyXEL sú pre za­bez­pe­če­nie sie­tí ideál­ne v or­ga­ni­zá­ciách až s 1 000 za­mes­tnan­ca­mi. V dneš­nom sve­te ras­tú­cich bez­peč­nos­tných hro­zieb je ne­vyh­nut­né, aby dô­le­ži­té pod­ni­ko­vé dá­ta ma­li nep­retr­ži­tú ochra­nu.

Za­bez­pe­če­nie ma­lých a stred­ných pod­ni­kov je čím ďa­lej tým dô­le­ži­tej­šie. Rých­losť a mo­bi­li­ta inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia re­vo­luč­ne me­ní spô­so­by pod­ni­ka­nia. Su­perrých­le ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie, op­tic­ké káb­le a ši­kov­né mo­bil­né za­ria­de­nia s rých­los­ťou pri­po­je­nia 3G a 4G vy­ža­du­jú om­no­ho vy­ššiu vý­kon­nosť. Dos­tup­nosť pri­po­je­nia 24 ho­dín den­ne a se­dem dní v týž­dni je v dneš­nej do­be pre ús­peš­né pod­ni­ka­nie ne­vyh­nut­né. Spo­loč­ne s vý­ho­da­mi rých­le­ho a per­ma­nen­tné­ho pri­po­je­nia sa ov­šem tiež bez­pre­ce­den­tne zvy­šu­je zra­ni­teľ­nosť fi­riem, bez­peč­nos­tných hro­zieb je stá­le viac. Škod­li­vé ap­li­ká­cie, úto­ky DoS (De­nial of Servic­e), spyware a malware pred­sta­vu­jú pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky veľ­ký prob­lém. Úni­ky ale­bo zni­če­nie dát a tiež vý­pad­ky sie­te mô­žu mať zá­sad­ný vplyv na pro­duk­ti­vi­tu, služ­by zá­kaz­ní­kom a v ko­neč­nom dôs­led­ku na dob­rú po­vesť pod­ni­ku a je­ho zis­ko­vosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter