Porovnanie: Kancelária on-line

Ak zva­žu­je­te pre­sun svo­jich kan­ce­lár­skych nás­tro­jov do sve­ta on-li­ne, pri­ná­ša­me vám po­rov­na­nie tých naj­lep­ších rie­še­ní, kto­ré v sú­čas­nos­ti mô­že­te pou­žiť. V prí­pa­de nes­práv­ne­ho roz­hod­nu­tia by pre­chod z jed­né­ho pro­duk­tu na iný mo­hol byť prob­le­ma­tic­ký. Pre­to sme za vás po­rov­na­li všet­ky za a pro­ti, na kto­ré mô­že­te na­ra­ziť.

Mic­ro­soft Of­fi­ce On­li­ne

Asi naj­zná­mej­ší on-li­ne kan­ce­lár­sky ba­lík, kto­rý zrej­me mno­hí z vás dos­ta­li ako bund­le k svoj­mu po­čí­ta­ču, je MS Of­fi­ce 365. Ak ste do­te­raz kon­zer­va­tív­ne pou­ží­va­li kla­sic­ký ba­lík MS Of­fi­ce, mož­no si lá­me­te hla­vu, aké sú pred­nos­ti ta­ké­ho­to on-li­ne pro­duk­tu. Zá­klad­ná vý­ho­da je, po­cho­pi­teľ­ne, prís­tup­nosť va­šej kan­ce­lá­rie z kto­ré­ho­koľ­vek za­ria­de­nia, kto­ré dis­po­nu­je pri­po­je­ním na inter­net a webo­vým pre­hlia­da­čom. Of­fi­ce 365 má množ­stvo pla­te­ných ver­zií, no v tom­to prí­pa­de ho­vo­rí­me o mož­nos­ti bez­plat­nej a úpl­nej on-li­ne prá­ce pod náz­vom Of­fi­ce On­li­ne. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter