Ako znie kniha?

Audiok­ni­hy ma­jú množ­stvo vý­hod. Pri po­čú­va­ní mô­že­te nap­rík­lad šo­fé­ro­vať, špor­to­vať, re­laxovať so za­tvo­re­ný­mi oča­mi, ale­bo ak ste zra­ko­vo pos­tih­nu­tí, znač­ne si tým­to spô­so­bom zjed­no­du­ší­te pri­jí­ma­nie in­for­má­cií. Pre zra­ko­vo pos­tih­nu­tých sú audiok­ni­hy neo­ce­ni­teľ­né. Je­den z pro­jek­tov na sprís­tup­ne­nie audiok­níh je por­tál Audio­te­ka.sk.

Pro­jekt má me­dzi­ná­rod­né roz­me­ry a je­ho slo­ven­ská mu­tá­cia je iba jed­na zo štr­nás­tich exis­tu­jú­cich ver­zií Audio­te­ky. Do­ved­na tu náj­de­te vy­še 2200 audiok­níh a tro­chu prek­va­pi­vo je veľ­ké množ­stvo z nich na­ho­vo­re­né v čes­kom ja­zy­ku, čo mô­že byť kom­pli­ká­ciou nap­rík­lad pre ma­mič­ky, kto­ré by chce­li tým­to spô­so­bom spros­tred­ko­vať svo­jim de­ťom roz­práv­ky. Naš­ťas­tie da­ta­bá­za ob­sa­hu­je aj dos­ta­tok pub­li­ká­cií po slo­ven­sky (vrá­ta­ne roz­prá­vok, ja­zy­ko­vých kur­zov či bib­lic­kých prí­be­hov). Služ­ba po­čí­ta s tým, že po­čú­vať bu­de­te chcieť aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Za­tiaľ je k dis­po­zí­cii ap­li­ká­cia pre plat­for­my An­droid a iOS, pod­po­ra Win­dows Pho­ne je v príp­ra­ve. Ov­lá­da­nie je in­tui­tív­ne a náj­de­te tu všet­ko pot­reb­né vrá­ta­ne ná­ku­pu kníh a va­šej vir­tuál­nej po­lič­ky, tak­že vô­bec ne­pot­re­bu­je­te nav­ští­viť webo­vú strán­ku Audio­te­ky. Ap­li­ká­cia nás tro­chu prek­va­pi­la pre­ru­še­ním sťa­ho­va­nia vzor­ky nah­ráv­ky pri 27 MB z 31 MB a hlá­se­ním „ča­ká­te v po­ra­dí". Sta­lo sa to však iba raz.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter